Ruim twee jaar terug had ik overleg met de belastingdienst inzake Stapelbaantjes. Een instrument voor mensen die weer willen herintreden op de arbeidsmarkt, een instrument voor langdurig werkzoekenden die willen werken en een tool voor studenten om bij te verdienen. De belastingdienst was pertinent tegen een dergelijke tool. Ze waren bang dat veel opdrachtgevers mensen in die kleine banen zwart zouden gaan betalen. Van mij werd verwacht dat ik voor de tool stapelbaantjes zorg zou dragen voor reguliere verloning en afdrachten van sociale lasten en loonheffingen. Mijn doel was echter de realisatie van een marktplaats voor kleine banen. Het was juist niet mijn intentie de verloning te gaan organiseren. De discussie en afspraken die al dan niet gemaakt zijn rondom de Flextensie trajecten maken dat gesprek nu weer actueel. Vanuit Loon en Werk heb ik fractie Klein afgelopen week bijgestaan met het indienen van de volgende Kamervragen. De komende week gaat Stapelbaantjes mede door deze discussie toch van start. Mensen die zich inschrijven kunnen ook meteen een arbeidsovereenkomst krijgen die conform de inlenersbeloning betaald zullen worden. Dat is echter niet verplicht, werkgevers en werknemers die elkaar vinden via Stapelbaantjes kunnen dat ook prima zelf regelen naar mijn mening.

De gestelde vragen:

Vragen van het lid Klein (Klein) aan de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het artikel «Niet iedereen blij met baan plus bijstand» (ingezonden 6 januari 2017).

Vraag 1 Bent u bekend met het artikel “Niet iedereen blij met baan plus bijstand”?1

Vraag 2 Bent u tevens bekend met het artikel “Een flexibele weg naar de arbeidsmarkt”?2

Vraag 3 Weet u waaraan de subsidie van 1.013.600 euro uitgegeven is, terwijl er overal wordt beweerd dat er geen kosten aan de Flextensie uitzendconstructie verbonden zouden zijn?

Vraag 4 Is het waar dat, zoals Flextensie aangeeft, er uitvoerig overleg is geweest met de Belastingdienst en met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en dat dienaangaande afspraken schriftelijk zijn vastgelegd? Zo ja, bent u bereid deze afspraken te delen met de Kamer, waarbij met name de afspraken omtrent loonheffingen en sociale lasten zoals deze eventueel gemaakt zijn met de Belastingdienst voor een eerlijke marktwerking mijn interesse hebben?

Vraag 5 In de doelomschrijving van Flextensie staat o.a. het ter beschikking stellen van arbeidskrachten; in hoeverre is er aan Flextensie dispensatie verleend ten opzichte van de algemeen verbindend verklaarde Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) CAO?

Vraag 6 In hoeverre zijn de inleners/opdrachtgevers van Flextensie verantwoordelijk voor gelijke beloning van de mensen die werkzaam zijn via Flextensie?

1 http://www.trouw.nl/tr/nl/39681/nbsp/article/detail/4441014/2016/12/29/Niet-iedereen-blij-metbaan-plus-bijstand.dhtml

2 http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=46&langId=nl&projectId=2279